Dane pracownicze
*1 Nazwisko


*2 Imię


3 Drugie imię


*4 Data urodzenia


*5 Miejsce urodzenia


*6 Tytuł i stopień naukowy oraz stanowisko

Helptylko w przypadku profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego - np. dr hab. prof nzw. US itp.

*7 Praca w Uniwersytecie Szczecińskim w latach

Helpproszę podać tylko lata - np. 1970 - 1979, lub np. od 2009

*8 Główne kierunki działalności naukowej i specjalności

Helpproszę podać nazwy specjalności oddzielając poszczególne przecinkami

*9 Aktualne miejsce stałego zatrudnienia

HelpInstytucja i adres oraz zajmowane stanowisko np. Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Instytut Rachunkowości, ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin - profesor nadzwyczajny, dyrektor instytutu

10 Zdjęcie

Proszę przesłać co najwyżej jeden plik

Wczytaj pliki

HelpJeżeli chcą Państwo zamieścić swoje zdjęcie, prosimy je przesłać za pomocą formularza. 

Prosimy pamiętać o odpowiedniej jakości przesyłanego zdjęcia (rozdzielczość skanowania min. 200 dpi, oraz wymiary min. 270x360).

Możliwość załączenia pliku do 10Mb


*11 Dziedzina nauki - zaznacz minimum jedną odpowiedź

Proszę wybrać co najmniej jedną odpowiedź

*12 Dyscyplina naukowa (wg klasyfikacji KBN) - zaznacz minimum 1 odpowiedź

Proszę wybrać co najmniej jedną odpowiedź

13 Historia edukacji


14 Praca naukowo-dydaktyczna

HelpPola puste będą brane pod uwagę jako wartość "0"

15 Najważniejsze publikacje

Help(proszę podać tytuły najważniejszych publikacji – maksymalnie 5 np. Historia Gospodarki Światowej – podręcznik akademicki, 1120 str., Wydawnictwo ONZ, Nowy Jork, 1998; Historia Pieniądza – książka, 150 str., Wydawnictwo ABC, Londyn 2002)

16 Najważniejsze stanowiska związane z działalnością naukową i zawodową

Help(proszę podać stanowisko, instytucję i rok pełnienia funkcji – np. profesor zwyczajny Uniwersytetu Szczecińskiego od 1992; dyrektor Instytutu Podstaw Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego 1990-1999)

17 Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia

Help

(proszę podać nazwę i rok przyznania wyróżnień – np. Krzyż Kawalerski OOP – 1995; Medal Za Zasługi dla US – 1990 )

prosimy wpisać informacje oddzielając je średnikami - prosimy nie wstawiać znaków akapitu lub list wyliczeniowych

18 Przynależność do stowarzyszeń i organizacji naukowych

Help

(proszę podać nazwę organizacji, pełnioną funkcję oraz lata działalności np. PAN – członek rzeczywisty od 1990; NOT – członek 1990-1999)

prosimy wpisać informacje oddzielając je średnikami - prosimy nie wstawiać znaków akapitu lub list wyliczeniowych

19 Inne istotne informacje

Help

(proszę podać wszelkie informacje, które pomogą w lepszym scharakteryzowaniu sylwetki naukowej)

prosimy wpisać informacje oddzielając je średnikami - prosimy nie wstawiać znaków akapitu lub list wyliczeniowych

20 Hobby


Dane kontaktowe
21 Adres korespondencyjny


22 Imię i nazwisko osoby, do której ma zostać wysłany formularz korekcyjny

Helpproszę wypełnić tę rubrykę tylko i wyłącznie gdy formularz jest przesłany w imieniu osoby nieżyjącej!

*23 Adres poczty elektronicznej

Help(np. jan@poczta.pl)

*24 Czy powyższy adres e-mail ma być opublikowany?


*25 Czy formularz korekcyjny może być przesłany pocztą elektroniczną?

Helpproszę wybrać TAK wtedy gdy używacie Państwo poczty elektronicznej co najmniej raz w tygodniu

26 Numer telefonu (stacjonarny)

Help(wraz z nr kierunkowym np. 022/123-23-23)

28 Numer telefonu komórkowego

Help(np. 0/501-123-232)

Oświadczenie
*30

Oświadczenie

Oświadczam, że przekazane przeze mnie dane prawdziwe. Oświadczam, że moje prawa do dysponowanie przesłaną fotografią nie są ograniczone na rzecz osób trzecich.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz nieodpłatne wykorzystanie przesłanych danych i fotografii przez Uniwersytet Szczeciński i podmioty kooperujące w celach niezbędnych do realizacji publikacji pt. Złota Księga Jubileuszowa Uniwersytetu Szczecińskiego.

Uniwersytet Szczeciński zastrzega sobie prawo wyboru materiału i dokonywania skrótów zgodnie z ustalonymi z Wydawnictwem standardami oraz ze względu na ograniczoną objętość książki. W razie wystąpienia błędu odpowiedzialność Wydawnictwa jest ograniczona tylko do skorygowania go w następnych wydaniach.